Udvikling Politik Nordsjælland

 Page: 1
[1]   2   >
januar fredag 31-01-2014
Politik
Tonny Parnell
Helsingør

Samlet udviklingsplan for Helsingør i anslået priser

Helsingør

Helsingør kan spare mange Mio. ved en kombineret udviklings indsats.

Efter stormen Bodil er der stort behov for kystsikring, men sandsugning fra havbunden efterlader store golde områder på havbunden. Overskudsmaterialer, sand, Ler og kridt fra udgravninger kan dumpes som kystsikring og fyld til krydstogtkaj.

Hvis Helsingør skal undgå at ende som Nakskov, SKAL byen udvikles.

Kommunens økonomi er kritisk og Helsingør risikerer at blive sat under statsadministration hvis ikke der skaffes flere indtægter, dvs, et større skattegrundlag som skabes ved flere tilflyttere/skatteydere flere virksomheder, bedre handelskultur i indre by, flere turister, større omsætning.

Mine prognoser siger at, med den nuværende økonomiske kurs vil Helsingør kun klare "frisag" til 2016. - Vi kan så bruge det traditionelle våben, nemlig at svinge sparekniven og skære ned på velfærden, - så kan Helsingør måske klare frisag til engang efter 2019. (så har Kommunen sparet sig ihjel)

Vi kan også vælge den model Herning, Horsens og de mest progressive Jyske kommuner har valgt, nemlig at investere i tiltag der tiltrækker nye borgere/skatteydere, virksomheder og turister, og dermed øger indtægterne væsentligt.

I Nordsjælland har vi tre af Europa´s flotteste renæssanceslotte, vi har fået en kæmpe "gave" af Slots og Ejendomsstyrelsen, renovering af Kronborg og kulturhavnen, nyt søfartsmuseum værdi ca. 1.7 Mia. - Helsingør har en del af det der skal til for at være en attraktiv Turistdestination. - Hvad mangler Helsingør så for at stå mål med Horsens, Herning.?

En multiarena med plads til 10.000 gæster kunne etableres på den gamle Siemens grund

Detailhandlen og handelskulturen i indre by skal have et gevaldigt løft, og som detailhandlen selv giver udtryk for, mangler Helsingør bynære P-pladser idet den moderne kunde kun vil gå max. 40m. (I Hørsholm og Hillerød kan kunden handle indenfor 10 - 20m. fra bilen)

Der skal mere "KULTUR" over detailhandlen i indre by, som skaffes ved at etablere TORVEHALLER i det gamle Toldkammer og Grand Bazar Elsinore i baggården til industriens hus eller en anden egnet baggård.

Den helt døde havn skal levendegøres. - Vi hører fra de turbåde der i dag ligger i havnen, at havnen skal beskyttes bedre for Vejr og vind,? - det må iværksættes for at tiltrække og udleje bådpladser.

Det nye Kulturområde, havnen og indre by skal kobles sammen til en oplevelse ved at følge "Hamlet´s Trail" - - en museumsrute der fører turister rundt i hele byen hvor man på ruten kan læse om, se udgravninger, gavlmalerier og udstillinger der fortæller Helsingør´s / Hamlets historie.

Krydstogt industrien er i rivende udvikling, skibene bliver større og større og mange af de traditionelle krydstogt destinationer kan ikke modtage de stadig større skibe på grund af vanddybden, dette og den stigende terrortrussel bevirker at rederierne søger nye destinationer i det roligere Europa og Alaska. - - I dette scenarie har Helsingør alletiders mulighed for at blive Skandinaviens foretrukne Krydstogt destination. - - Helsingør skal etablere en krydstogtkaj længde minimum 400m dybde minimum 18m. og med alle em og debargment faceliteter, slooup, bunkers supply osv.

Kommuneskatten og Grundskylden skal ned og dækningsbidraget skal væk

Helsingør er en af de dyreste bosætningskommuner for husejerne og her er grundskylden efterhånden en meget væsentlig post.
Veluddannede børnefamilier med et solidt skattepotentiale vælger bopælskommune efter en række kriterier, mange af dem har vi i orden, - skoler og institutioner, - grønne områder frisk luft hav og vand, vi mangler BOLIGEN til børnefamilien,(den har vi på plads, se nederst) men udgifter til boligen med en grundskyldspromille på 30,82, (den højeste i landet) er et væsentligt parameter i valg af bolig og bosætningskommune og her skal vi arbejde på nedsættelse af grundskylden.

 Vi har ikke råd til det hele, og skal vi prioritere, vil jeg mene at nedsættelse af  Kommuneskatten fra 25,4% til  ca. 23,5 %, vil være den billigste, og mest effektfulde, og Kommuneskatten dækker alle borgere.  Hvis vi sænker Kommuneskatten, og skal vi samtidig af med det konkurrenceforvridende dækningsbidrag for at skabe flere arbejdspladser, vil det så vidt jeg kan se, koste kommunen ca, 70 - 80 Mio, - - til gengæld vil vi få ca. 17 Mio. mere i udligning, = netto ca.60 Mio.

Man kunne måske forestille sig at Kommunen lavede en slags "hensigtserklæring" - (Ny kommuneplan), der på tro og love stillede nye tilflyttere, og såvel virksomheder, arbejdspladser og veluddannede børnefamilier i udsigt at "hele pakken" - - Kommuneskatten ned med 3/4 promille årligt, - dækningsbidraget ned med 1/4 del pr. år - Boligstandarden hæves med 300 nye familieboliger årligt. - - Udviklingen igangsættes med en investering ca. 100 Mio. årligt (35 mio. i 2014). - Sænkning af Kommuneskat og dækningsbidrag er gennemført indenfor en tidshorisont på fire - fem år, - det vil koste kommunen ca. 15 Mio. årligt i fire år 

Hvad koster det

Mit gæt over finansieringsbehov over en tidshorisont 1 - 7 år

Projekt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet ca. Mio.
Multiarene til 10.000 gæster på Siemens grund 5 15 60 85 85     250
Parkeringskælder bag det gamle Rådhus i Stengade 1 49  50         100
TORVEHALLER i det gamle Toldkammer 1 14           15
Grand Bazar Elsinore i baggården til industriens hus 2 15           17
Ændring af Havnen så den bliver attraktiv for både. 10 10 15         35
"Hamlet´s Trail" - - en museumsrute 10             10
Krydstogt kaj til større skibe min. 400 - 450 m. 2 7 20 20 30 30  11 120
Ned med Kommuneskatten til 23,5 % og væk med Dækningsbidraget   15 15 15 15     60
                 
Finansieringsbehov 31 125 160 120 130 30 11 607
                 

 
Drifts indtægter- udgifter = afkast ved primær drift.

Projekt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021+
Multiarene 0 0 0 0 10  10 15 16
Parkeringskælder 0 0  0  5 7 7 8 8
TORVEHALLER 0 2  3 3 3 4 4 4
Grand Bazar Elsinore 0 1  3 3 3 4 4 4
Ændring af Havnen  0 0 10  10 10 12 15 18
"Hamlet´s Trail"  0  2 3 4 4 5 5 6
Krydstogt kaj  0 0 0 0 0 0  10 20
                 
Samlet i perioden 0 5 19 25 37 42 61 76
                 
 
Direkte Afledte arbejdspladser ved de samlede projekter
Projekt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Drift personale
Multiarene 3 5 15 40 40  30 20 20
Parkeringskælder 1 20  30  4 4 4 4 4
TORVEHALLER 0 20  30 35 35 35 38 40
Grand Bazar Elsinore 0 20  30 35 35 35 38 40
Ændring af Havnen  1 15 6  6 6 6 6 8
"Hamlet´s Trail"  1  1 1 1 1 1 1 1
Krydstogt kaj  1 3 25 25 25 20  15 15
                 
Samlet i perioden 7 84 137 146 146 125 123 118
                 
 
 De samlede projekter vil efter fuld implementering i 2020 skabe en selvforstærkende opadgående spiral med ca. følgende resultat i 2017 - 2021: 
Resultat Arbejdspladser Skat til Komm. årligt
Ca. 3000 nye veluddannede skatteborgere   410 Mio.
50 - 80 nye detailforretninger i indre by 250 - 300 12 -15 Mio.
Turister og meromsætning i turistbranchen 20 - 35 15 - 20 Mio.
Meromsætning i den eksisterende detailhandel 40 - 60 20 - 30 Mio.
2 - 3 nye Hoteller eller anden turistvirksomhed. 70 - 110 20 - 25 Mio
0 dækningsbidrag genererer arbejdspladser ??  ? ?
  380 - 505 470 - 500 Mio

 

Alle nævnte projekter påviker Kommunens økonomi positivt alene ved den primære drift efter implementering. (parkeringsanlæg dog i forhold til en fornuftig takstfastsættelse)

Det samlede udviklingsprojekt finansieres over en seks årig periode med det største finansieringsbehov i årene 2015 - 2016 henholdsvis 170 og 160 Mio. - faldende til en samlet totalfinanciering i 2020 Ca. 607 Mio. - det årlige finansieringsbehov skal ses i forhold til de enkelte projekter´s trinvis begyndende afkast, hvor det årlige afkast i 2020-21 anslåes til ca. 76 Mio. - eller den samlede investering er tjent hjem på ca. 8 år, alene ved den primære drift.

Der skabes ca. 100 - 140 nye arbejdspladser direkte fra projektets igangsættelse allerede i 2015

Efter fuld implementering afledes yderligere ca. 500 arbejdspladser, inden 2020-21 samt ca. 3000 nye skatteborgere. (3000 nye skatteborgere er betinget af at Kommunen udlægger er større areal til kvalitetsboliger som jeg tidligere har beskrevet, dette er udgiftsnevtralt)

De samlede projekter medvirker til at tiltrække ca. 3000 nye skatteborgere inden 2020-21 samt turister, og skaber en meromsætning, nye virksomheder og tiltag i turistbranchen.

Helsingør indre by vil live op igen med nye "Brands" og eksklusive forretninger, og Kommunen´s samlede skatteudskrivningsgrundlag vil stige med ca. 500 Mio.  eller ½ Mia.

Det anslåede samlede afledte overskud vil årligt fra 2020 være på ca. 600 - 700 Mio. på den anslåede samlede investering ca 607 Mio over seks år. - man skal dog være opmærksom på at nedsættelse af Kommuneskatten og fjernelse af dækningsbidraget bevirker en permanent indtægtsforringelse ca. kr. 60 Mio. årligt efter fuld afvikling.  Nettoresultatet vil jeg derfor anslå til en  direkte indtægtsforøgelse ca. 600 Mio. årligt. som eskalerer i forhold til den positive udvikling der herved igangsættes.

Der er ikke medregnet at bortfald af dækningsbidraget utvivlsomt vil generere et antal  ? nye arbejdspladser og virksomheder med beskatning i Helsingør Kommune

Hvor finder vi pengene.

I 2014 finder vi de første ca. 30 - 40 Mio. ved almindelig driftsrationalitiering

i 2015 finder vi yderligere ca. 80 Mio. ved driftsrationalitiering og ca. 80 Mio. ved udlicitering af bla. rengøring, største delen af Vej og Park, og en række selskaber som i dag figurerer under Forsyning Helsingør. (vi ved der er potientiale til ca. 3-400 Mio. årligt, der er rigeligt råd til hele det samlede projekt)

Det var financieringen idet rationalitieringsgevinsten 160 Mio. fra 2015, optræder igen i 2016 hvor der  skal bruges ca. 160 Mio, og igen i 2017 skal der kun bruges ca. 120 Mio. - - - Vi har faktisk råd til mere og der er igen god "luft" i Helsingør´s Økonomi. 

Udover ovennævnte Projekter, skal Kommuneplanen2013 og lokalplaner for indre by ændres, således der tillades sammenlægning af forretningslokaler med letere mulighed for arealudvidelse i baggården, samt tilladelse til centerbyggeri på (den gamle hospitalsgrund) arealet Fiolgade 13 - 17, således der gives mulighed for udvidelse af det alt for lille Bycenter ind mod bymidten.

Sådan ser projektet ud for udvikling af Helsingør.

Passagen der binder byen sammen:

Helsingør Havn statshavnGrand Bazar ElsinoreLige fra de spæde tanker omkring renovering af Kronborg, - kulturhuset - det nye Søfartsmuseum - statshavnen og Helsingør som Nord-Europa´s mest attraktive krydstogtsdestination, har der i hele projectet manglet det aller væsentligste, " the missing link", nemlig det der binder hele mollevitten naturligt sammen, - - Og hvordan gøres det ? ?.

 

 

 

 

Jo, - - man finder den best egnede rute gennem midtbyen og ned til havneområdet / Kulturværftet. - Hamlets trail - og her kan man lave museumsudstillinger på en sådan rute. - - vi ved fra udgravninger i forbindelse med kulturværftet,helsingør udvikling at man blot skal et par spadestik under gadenevau overalt i Helsingør, og fortidsminder vælter frem, (Helsingør er en af de vigtigste og ældste byer i Danmark, og under  Helsingør gemmer sig hele Danmarks historie)  - - man kunne lave adskillige udgravninger og overdække disse med glasmontrer, og lys i om natten,  på en udvalgt korridor til havnen og kulturværftet. - - der har været meget kritik af at  Helsingør turistforening overhovedet ikke er synlig i Helsingør, og valgte man en korridor der går omkring Mariækirken, har vi Helsingør Bymuseum, med en ubenyttet baggård, hvor vi kunne  placere et synligt Turistkontor der har åbent når turisterne er i byen. - - 

Passagen omkring Mariækirken gøres mere spændende med udsmykninger og skulpturer der fortæller en historie omkring kirken og Helsingør. - -  hele passagen/ruten gøres spændende og speciel med ny belægning, - bænke og blomsteropsætninger, og den nederste del af Sct, Olaigade skal gøres mere spændende og attraktiv for restauranter - Cafeer og forretninger med attraktive "Brands" - - - det gamle Wiibroe bør benyttes til kulturelle formål eller som Iværksætter fabrik, og aktiviteterne fra Grønnehave og kronborggallerierne flyttes herind, hvilket vil skabe mere aktivitet i den ende af bymidten, og samtidig får de nye iværksættere bedre mulighed for at deltage i byens handelsliv.

Helsingør turistkontor På hele ruten skal der på alle spændende bygninger, skiltes med en lille historie 

 

 

 

 

 

 

Helsingør Havn turistkontorSct. Mariæ Kirken besidder det største frie grønne areal, og i forbindelse med udvikling af byen og Kulturhusprojecktet, - det absolut mest værdifulde ubebyggede areal i Helsingør overhovedet. - - man kunne måske forvente lidt samfundssind fra klosteret, hvor baghaven kunne omdannes til en kulturpark der danner en naturlig korridor til den øvrige by.

 

 

 

For at gøre den yderste del af Sct. Olaigade mere spændende og attraktiv, kunne man eksv. benytte Ålborg´s Jomfru Anegade model, og Helsingør kunne på samme måde strukturere handlen således der i fremtiden kun gives tilladelse til nye restauranter, cafeer osv. i Sct. Olaigade

 

Er der ikke fortidsminder i nærheden kan man enten nagle en glasmonter på husmuren eller stille montren på gaden, hvori der er en historie at læse om bygningen, evt. en model af den oprindelige bygning i gadebilledet, tidligere ejere, beboere osv.

 Helsingør Havn turistkontor

 

 

 

 

 

Helsingør Havn turistkontor
Her faldt en eller anden helt om af et hjerteslag, vi graver ham fri og lægger en glasplade over, - lys i montren - en museumsudstilling på vejen - - - Vi skal ikke glemme historien om H. C. Andersen, som boede, og havde en del af sin skolegang i Helsingør.

 

Grand Bazar Elsinore

Grand Bazar ElsinoreHelsingør Amatørcene og i Baggården etableres Elsinore Grand Bazar med markedsboder og ”Kræmmer” forretninger – genbrugsting – krydderier og spændende ”udenbys” madvarer m.v. - - et permanent ”Kræmmer marked. (Alle elsker at gå på opdagelse efter ting, og dette kunne være et trækplaster for Helsingør) - - - Har du nogensinde været i, eller hørt om Istanbul uden du har hørt om ”den store Bazar” - - -Rom - London - Paris har det, - - Århus har gjort det med stor succes, - - Helsingør har befolkningens mangfoldighed, - - hvorfor ikke i Helsingør??? - - - ( det kunne måske medvirke til at løse nogle af Helsingørs integrationsproblemer) Se Video - - Håndværk- og Industrifond 2000 og Kommunen ejer de fleste af bygningerne og etablering af Bazar her, kan gøres for rimelige midler og indeholder sociale aspekter i forhold til Kommunens integrationspolitik, vil indudtriforeningen ikke være med, kan det etableres uden, eller man kunne etablere Grand Bazar Elsinore ovenover den foreslåede P-kælder bag det gamle rådhus, her ejer kommunen stadig de gamle retsbygninger som kan udnyttes i den forbindelse.

 

Torvehaller i det gamle Toldkammer:Helsingør Torvehaller
Efter vi har fået et flot nyt kulturværft, er Toldkammeret et overflødighedshorn og der kan spares en del ved at overføre alle aktiviteter til det nye Kulturværft. Etablering af Torvehaller her vil være nogenlunde udgiftsnevtral, forsyningsvejene med friske råvarer er rimelige. . Torvehaller som vi ser dem i København.

Kommunen ejer bygningerne og indretning til torvehaller vil på sigt tjene sig hjem ved stadeleje, - - En billig måde at puste liv i Helsingør, som på sigt vil være overskudsgivende for Kommunen, og vil skabe ca. 20 - 30 arbejdspladser

 

Kulturhavn Kronborg skal være en levende havn

Visit Denmark Frederikshavn TordenskjoldTordenskjold Frederikshavn DanmarkHelsingørs nye havn - Kulturhavn Kronborg skal være en levende havn. Det er den langtfra i dag, der skal tages initiativ til flere årligt tilbagevendende begivenheder - det kunne være et skibstræf, der gennemføres i samarbejde med Helsingborg. "HH-Havnedage“

 For nogle år tilbage havde vi Baltic Sails, men det samarbejde blev opgivet af flere grunde - blandt andet fordi havnen i Helsingør i snart mange år har været en stor byggeplads, det bør genoplives.

"HH-Havnedage“ er et helt nyt skibstræf - og meget gerne i samarbejde med Helsingborg. Det åbner blandt andet mulighed for at hente nogle penge i HH-samarbejdet.

 På den danske side foreslår jeg, at erhvervsorganisationen Vækst & Viden bliver en vigtig partner. V & V er som bekendt paraplyorganisation for såvel turisme som erhverv og detailhandel, og det er vigtigt at alle disse elementer kommer til at spille sammen i det nye projekt, så også byen bliver aktivt inddraget.Tordenskjold Frederikshavn Danmark

Visit Denmark Frederikshavn TordenskjoldJeg forestiller mig også, at vi kan hente nogle penge til projektet via Økonomiudvalgets eventpulje. Sagen bør tages op i det nye TURIST & HANDELSRÅD´s bestyrelse (se Tovholder længere nede) samt på det førstkommende møde i HH-samarbejdet. Man kan forestille sig et skibstræf bestående af gamle sejlskibe i lighed med det, der var tanken med Baltic Sails, men også andre typer af skibe er velkomne. Hovedideen er primært at skabe liv i og omkring havnen, og derfor må der også meget gerne blive tale om et arrangement, der varer en uges tid og som indeholder mange forskellige aktiviteter.
 

Visit Denmark Frederikshavn TordenskjoldsdageI Frederikshavn har man et event af tre dages varighed, "Tordenskioldsdagene" hvor man fingerer et søslag med veteranskibe, frigatter, kanoner krudt og kugler, går man en tur på havnen, lugter der af krudtslam og mølkugler fra alle de flotte gamle uniformer.


Helsingør falcura  opera i havnen ,  kunne være et kulturelt indslag i et havne event. Henrik Møller kan bare ringe, Operasangerinden Emilia Falcaru har kontaktet mig flere gange med dette event. - - Helsingør har stor suces med "Kulturnatten", og promoverer byen som en kulturby. - - - En skøn sommerdag med Kulturelle aktiviteter rundt i byen og opera fra Ravalinen kunne arangeres.    Se video opera i havnen

 

Helsingør mangler Parkeringspladser

Parkeringsfaciliteter er i dag et konkurrenceparameter i kampen om kunderne.
Oplandskunder vælger Helsingør fra til fordel for Hørsholm og Hillerød hvor kunden kan parkere og handle i en radius af 15 -20 m. - - Et underjordisk parkeringsanlæg med Ca. 200 pladser under den gamle politigård bag Rådhuset vil koste ca. 90 - 100 Mio. Se en beregning på et OPP projekt for Frederiksberg Kommune.

Med et nyt underjordisk parkeringshus i den ende af byen, vil den "døde" ende af Stengade live op igen, og vi får samtidig skabt bedre adgang til og en handels korridor gennem Stengade og helt ned til Kongekajen. Se anbefalinger i detailhandelsanalysen 2013

I Sct. Olaigade´s "døde" ende Vil vi også kunne skabe en interessant handelsgade, og vi får nemmere ved at skabe en naturlig samhørighed mellem Helsingør`s handelscentrum, gennem Sct. Olaigade og helt ned til det nye Kulturværft via Hamlet´s Trail gennem en kulturpark bag Karmeliterklostret. - - Ved placering af en P-kælder her, løser vi samtidig behovet for p-pladser omkring/nær Grand Bazar Elsinore og de nye Torvehaller og Byen bliver en helhed med jævn handel i begge ender.

Skøjtebane,? - Vi ved der er større behov for P-Pladser i sommerhalvåret, - vi ved også vi skal satse mere på helårsturisme. - En skøjtebane kræver et helt plant underlag, det får vi ved en underjordisk P-kælder, og for at styrke helårsturismen kunne man etablere skøjtebane i vinterhalvåret og P-pladser ovenpå i sommerhalvåret, med mindre vi laver Grand Bazar Elsinore ovenover. - - Læs mere om skøjtebane på von Scholtens ravelin længere nede.

udvikling Helsingør

Detailhandlen i indre by skal styrkes

Et Bydelscenter med placering på Svingelport grunden, supplerer detailhandlen i City og tiltrækker flere handlende til Helsingør, fordi afstanden til specialforretningerne i centrum kun er nogle hundrede meter, og tilkørselsforholdene til et Bydelscenter her er relativt bedre i forhold til at skulle parkere i centrum for at nå specialforretningerne i Stengade. - - - Der skal etableres en direkte forbindelse til City via en gangtunnel under Jernbanevej.

Svingelport Bydelscenter
Svingelport Bydelscenter Helsingør

Kommunen skal sanering og klargøre området ved Svingelport til et Bydelscenter.

Stedet er velegnet men jeg ser at Kommunen kun har rådighed over et meget lille område, og hvis et projekt på grunden skal "sælges", skal de statsejede og de privatejede matrikler frigøres således hele området ved en lokalplan kan "sælges" som et projekt der for en investor, er lige til at gå til.

Det unikke er at ved placeringen af et bydelscenter på Svingelport grunden kan vi aflaste trafikken i indre by, netop fordi tilkørselsforholdene til Svingelport er gode med tilkørsel fra to sider nemlig Jernbanevej for den nordfra-kommende trafik (Svenske grænsehandel) og Skydebane Alle, som skyder ind direkte fra Kongevejen, og vi stopper derved trafikken inden det store kryds ved Trækbanen, og City aflastes/frigøres for en del trafik og parkeringspladser. Mange kørende til Helsingør vil vælge at parkere i det nye bydelscenters P-hus (som vi i dag ser i Bycentrets P-hus) og P-pladser i indre by frigøres. (som også skete da bycentret åbnede)

Der vil være opposition mod et bydelscenter og den øvrige detailhandel vil mene at et nyt center vil tage handel fra de omkringliggende forretninger og endog Prøvestenscentret, nøjagtigt som alle var bange da Bycentret blev bygget,- - men DET ER NU ENGANG EN SKRØNE, og det forholder sig i virkeligheden lige modsat. (vi så det med bycentret)

Jeg var selv med i 1973 hvor alle på Lyngby Hovedgade rystede i bukserne, jeg købte min første forretning på det tidspunkt, og overvejede Lyngby Hovedgade som var en af de bedste handelsgader i hele Hovedstadsområdet, men på grund af frygt for Storcentret, kunne du den gang købe en forretning for en slik i Hovedgaden, og 50% af forretningerne skiftede ejere, mange lukkede bare og løb. - - jeg turde heller ikke og valgte Søborg.

Et år efter Lyngby Storcenter´s åbning var omsætningen i Lyngby Hovedgade pludselig mere end fordoblet og alle var glade, - Lyngby Storcenter udvider stadig og omsætningen i Hovedgaden stiger stadig i takt hver gang. - - Det samme skete da Støberi-hallerne i Hillerød åbnede - Det alt for lille Bycenter i Helsingør hævede omsætningen i de andre forretninger med 30 - 40%

Lyngby har nogenlunde den samme omsætning i detailhandlen og er et godt sammenligningsgrundlag. - - Et bydelscenter på Svingelport grunden vil på en gang, trække HELE det tabte opland tilbage til Helsingør og meget mere fordi du nu kan lægge Hele familiens indkøb i Helsingør City, hvor en forbruger i dag kun lægger ca 15-20% af familiens indkøb i Helsingør City.

En detailhandels analyse for Lyngby Tårbæk 2010 viser at nærcentrene (Prøvestenen - Espergærde) også nyder godt af den synergieffekt et bydelscenter i City/Svingelport vil skabe.

Vil et bydelscenter på Svingelport grunden blokere for udviklingen nå banearealerne om 20-30 år frigives,? - Nej, et bydelscenter vil ikke være dyrere at opføre end det til den tid vil være nedslidt og udtjent og økonomisk forsvarligt at sætte en bulldozer på for at give plads til større vision. - Men den største sandsynlighed er nok at man vil bevare Cityhandlen/Shopping området samlet, og inkluderer Svingelport som en del heraf.

En win-win-situation for alle parter - - Kommunen skaffer masser af nye P-Pladser til City, - 400 nye arbejdspladser (250 direkte personale i bydelscentret og synergieffekten skaber 150 nye arbejdspladser i den eksisterende detailhandel) og kommunen inkasserer direkte skatter og erhvervsstraffeskatter fra dem der leverer arbejdspladserne, samt en række andre indtægter, og den samlede omsætning i Helsingørs detailhandel mere end fordobles, fra ca. 3,5 Mia. til 7-8 Mia.

 

Se mit oprindelige forslag fra 2009 her

Følg mig på facebook

Krydstogt industrien er i rivende udvikling, skibene bliver større og større og mange af de traditionelle krydstogt destinationer kan ikke modtage de stadig større skibe på grund af vanddybden, dette og den stigende terrortrussel bevirker at rederierne søger nye destinationer i det roligere Europa og Alaska. - - I dette senarie har Helsingør alle tiders mulighed for at blive Skandinaviens foretrukne Krydstogt destination. - - Helsingør skal etablere en krydstogtkaj længde minimum 400m dybde minimum 18m. og med alle em og debargment faceliteter, slooup, bunkers supply osv.  derved opnår vi flere "Long Term" turister.

Efter stormen "Bodil" er der flere steder på Nordkysten behov for opfyldning for at sikre kysten, og ved en beregning af anlægsudgifter til et underjordisk P-hus i Helsingør, kan der måske spares en del transport og deponeringsomkostninger hvis det overskydende sand/kridt fra udgravningen kan deponeres som kystsikring. - Vi skal bygge ny krydstogt kaj, - her kan fyld sand kridt også deponeres.

Udgravning af P-huset ligger meget tæt på det ny krydstogt anlæg, og man kan måske spare en del omkostninger ved at spule opgravningsjord og sand ud som fyldsand til krydstogtanlæget, ligesom anden opgravningsmateriale kan dumpes som opfyldning og kystsikring efter stormen Bodil

kare43
Promotion

Helsingør´s STØRSTE problem.?

Ja det er uomtvisteligt den dårlige økonomi med alt for ringe indtjening/indtægter, - men hvad er årsagen.??

Helsingør MANGLER KOORDINERING OG EN OVERORDNET PLAN FOR UDVIKLINGEN. - det er fint nok at Benedikte Kiær hurtigt og resolut sætter gang i etablering af 140 P-Pladser, og jeg ved også vores nye Borgmester viser handlekraft og barsler med flere tiltag, men ideerne skal koordineres og prioriteres. Borgerne og de sociale medier er sprængfyldte med indlysende gode ideer, men er der nogen der lytter,? - hvem skal den iderige borger eller iværksætter af nye tiltag i Helsingør henvende sig til,??Helsingør udvikling

Årsagen til Helsingør´s dårlige økonomi er at byen har været helt uden udvikling i 25 år, og fremtræder kedelig - træt og udmattet, er næsten usynlig, og er helt uden identitet på nettet hvor alle i dag søger viden og oplysninger om den næste, eller deres livs rejsedestination. - Helsingør kan ikke tiltrække nye  børnefamilier eller stærke skatteborgere - virksomheder og arbejdspladser fordi byen ikke har fulgt med udviklingen og er ikke længere attraktiv, men i forfald - - Boligmassen er for dårlig (se Boliger nedenfor) - - Kommunens indtægts og skattegrundlag falder.

Helsingør skal udvikles med fokus på projekter der på sigt medvirker positivt til Kommunens økonomi og skaber flere arbejdspladser - flere skatteborgere - flere indtægter, derfor er der behov for en "TOVHOLDER" og en udviklingsplan.

Vækst & Viden lever, læste jeg i dagbladet forleden,???

Hvis Helsingør skal drage fuld nytte af, og nyde maksimal afkast af de relativt store Kulturinvesteringer, skal der etableres en "TOVHOLDER" der koordinerer aktiviteter og indsats Det er vigtigt at Helsingør i den hårde kamp mod handelscentrene omkring os, optræder homogent og som en enhed

I 2008 blev Vækst & Viden skabt, netop til denne opgave, men skandale på skandale og en helt forkert virksomhedsstruktur med in-kompetente politiske bestyrelsesposter som "gode gnaveben" , førte til total handlingslammelse og Vækst & viden fungerer i dag på ingen måde.

Vækst & Viden bør nedlægges og Helsingør skal oprette et "TURIST & HANDELSRÅD" med en stærk profil der med ung dynamik forstår at samle ALLE Helsingør´s handels og Turismeaktører i en fælles indsats, med ÉT formål, - at koordinere, organisere og promovere Helsingør GLOBALT, NATIONALT OG LOKALT som handels og turistattraktion med Kulturen i højsædet.

Turist forbrug i danmark 2011Helsingør fremstår i dag TOTAL fragmenteret og har, foruden Vækst & Viden, en række (alt for mange) ineffektive foreninger, råd og bestyrelser, hvor formanden, - ALLE SOM EN, - forlængst har overskredet sidste salgsdato, nogen har sprunget en hel generation over og glemte at gå på pension som 75 årig. - - - Det går altså IKKE! , - og ved ansættelse af en ny profil, skal vi IKKE lade os nøje med de kandidater tiden allerede er løbet fra.

Indtil en ny stærk Turistforening og en ny Cityforening ser sine dage, skal det være "TURIST & HANDELSRÅDETS" opgave at indsamle idegrundlag fra ALLE aktører, koordine, sortere og selvstændigt videreudvikle ide til projekt til vedtagelse i Byrådet.

På verdenskortet GLOBALT, (der ligger et KÆMPE marked i Asien - Rusland - Sydamerika og Indien som vi aldrig har tænkt på) skal Helsingør optræde professionelt og homogent som en enhed, - en turistdestination der er et MUST.

I Nordsjælland har vi tre af Europa´s flotteste renæssanceslotte, vi har fået en kæmpe "gave" af Slots og Ejendomsstyrelsen, renovering af Kronborg og kulturhavnen, nyt søfartsmuseum værdi ca. 1.7 Mia. - Helsingør har en del af det der skal til for at være en attraktiv Turistdestination og nævnes nu også som nr. 2 i Top 10 Exhibition Designs, som en "MUST see" destination på grund af Søfartsmuseet, tegnet af den danske stjernearkitek Bjarke ingels.

Men det er IKKE nok at New York Times skriver en artikel om Helsingør, Vi skal udvikle byen til VERDENS MEST FORETRUKNE turistdestination, og vi skal promovere det INTERNATIONALT, GLOBALT OG LOKALT!

Hvem skal gøre det,?? - - Det skal Helsingør´s nye "TURIST & HANDELSRÅD" tage ansvar for.. Se Helsingørs nye detailhandelsanalyse2013 her

Erhvervspolitikken

Helsingør har store problemer med et image som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, - det skal der rettes op på, og Kommunen skal være mere lydhør for Erhvervslivets anbefalinger. - Kommunernes Landsforening fik i 2010 udarbejdet en "Anbefaling" til styrkelse af Erhvervsindsatsen i de enkelte kommuner, med anvisninger i hvordan det kan gøres. - der er siden sket strukturændringer, men anbefalingerne i rapporten er stadig gældende, og Helsingør Byråd bør læse denne et par gange mere, eller ti. - - Læs den her, og tag ved lære af disse anbefalinger.

Boliger

Hele manøvren går på,  - at skaffe et større skattegrundlag/flere indtægter

Ring 5 linjeføringDet ser ud til at Kommunen nu er bevidst om at der skal skaffes et større skattegrundlag ved tiltrækning af veluddannede børnefamilier med et solidt skattepotentiale.

Boligpriserne er rimelige og kan vi lokke veluddannene børnefamilier til Helsingør ved gradvist nedsættelse af grundskyldspromillen over en fire årig periode, således Helsingør, i børnefamiliens regnestykke, bliver attraktiv i forhold til andre kommuner, - så er vi nået langt.

Helsingør har gode skoler, gode institutioner, fritidsaktiviteter, skov, strand, vand og sol, Hyggelig by i udvikling(ser det ud til), og ikke mindst en handlekraftig Borgmester. - - - Helsingør har det hele nu, - som et teater med en meget bred vifte af oplevelser på repertoiret, og jeg er sikker på vi kan "sælge biletterne", - - men vi har "låst" døren til indgangen, eller vi har "GLEMT" at "låse døre op" for publikum ? - - der er stadig en ting som jeg ser ikke bliver prioriteret nok i kampen om nye veluddannede børnefamilier, og det aller vigtigste. - - "døren er låst" - - - Helsingør har ingen anstændige og tidsvarende familieboliger at tilbyde den veluddannede børnefamilie med et solidt skattegrundlag. - - Boligstandarden i Helsingør er for dårlig, med for mange små boliger der ikke er egnet til familieboliger.

Jeg har i mine tidligere oplæg foreslået at kommunen udlægger et større areal til nye familieboliger, men vi støder på problemer med Fingerplan 2013/landsplandirektivet idet Fingerplanen er en "hellig ko" i udvikling af regionen, og halvdelen af Helsingør fingeren ligger uhensigtsmæssigt ude i Øresund. - - det problem kan og skal løses, og Kommunen skal over en firearig periode anvise velbeliggende byggejord til opførelse af ca. 1200 familieboliger (ca. 300 boliger årligt) udover de der er anvist i kommuneplan 2013. - er det anviste område på kortet ikke muligt, kunne vi starte med hele den tidligere trafikkoridor nord om Helsingør, som i dag er droppet. - - man kunne også se på om det ville være rimeligt at flytte de store kolonihave områder ud i periferien og frigive byggejord her.byggejord Helsingør

Kommunen vil, med den demografiske sammensætning, ikke finde opbakning til udlægning af byggejord hos borgerne, men det er en kendsgerning, "ingen bolig, - ingen børnefamilier", - omvendt, - stod der 4 - 500 nybyggede familieboliger klar til indflytning i Helsingør, ville de på sigt blive solgt, og 4 - 500 børnefamilier ville tilflytte Helsingør, uanset grundskyldspromillen. (vi ser "tricket" i vores nabokommuner vi konkurrerer imod)

Her en lille redigering, opdatering  pr. April 2015

Jeg har diskuteret ovenvævnte projekt med udlægning af et større område til byggejord i Nygård området med Johannes Hecht Nielsen adskillige gange, og vi bliver ikke enig om at det på sigt vil være muligt for Helsingør at udlægge byggejord hvis ikke vi freder det hele til "Kongernes Nordsjælland" og f.eks. kalder Nygård for "et kommunecenter" der ikke nyder samme restriktioner i forhold til Fingerplanen. - samtidig siger J.H.N at han da gerne vil se de investorer jeg kender.?

Jeg har undersøgt markedet og muligheder, og må medgive JHN at investorerne ikke står i kø når man nævner Helsingør. Jeg har også finlæst Kommuneplan 2013, som IKKE giver mulighed for projektering af familieboliger. - MEN, - Der er mulighed for at skaffe byggejord, uagtet at det i iflg. Kommuneplanen(som jeg også har diskuteret med J.H.N.) er udelukket. OGSÅ muligheder indenfor de rammer i Landsplandirektivet og Fingerplan2013 Helsingør er underlagt. - - Jeg har før været developer, har udviklet mange projekter i samarbejde med andre kommuner og da jeg kiggede lidt ned i Helsingør´s matrikulære områder fandt jeg foreløbig plads til 650 familieboliger i tre projekter inden for bygrænsen. - - ikke lige til, men det kan lade sig gøre med lidt samarbejde med Kommunen.

Her er en smagsprøve på et mindre projekt som jeg ved kan realiseres hvis kommunen ønsker det.

Turisme

HELÅRSTURISME=HELÅRSAKTIVITETER

NIRAS lavede i 2006 en rapport for Visit Danmark, det peger på Helsingør - Gribskov som potientiale til helårsturisme, (godt nok forældet nu) men det må Helsingør heller ikke glemme, og Helsingør skal være attraktiv HELE året

Julemarked og Skøjtebane på Julemarked HelsingørAxeltorv
Et attraktivt Julemarked er noget der trækker Kunder til byen, her skal gøres en indsats. - desværre er Cityforeningen, som står for julemarkedet i dag, alt for svag til at løfte denne opgave. - - også her fokuserer Cityforeningen på at arrangementet i sig selv skal være overskudsgivende, og det bliver det aldrig.

Julemarkedet og dette arrangement er en opgave for Vækst & Viden, - et nyt  "TURIST & HANDELSRÅD" støttet af Kommunen ca.350.000 og så skal man have en langt større forretningsmæssig tankegang omkring projektet. - - Hvis selve julemarkedet give 400.000 i underskud, skal man tænke på at effekten har været 5 - 10 arbejdspladser i perioden, 3 - 4 Mio ekstra på bundlinjen i detailhandlen hvoraf der betales ca. 800.000 i skat til Kommunen.

Skøjtebane Helsingør Jeg hørte for nogle år siden, da vi havde det Tyske julemarked med skøjtebane og karruseller, - - at julemarkedet havde været en bragende fiasko med ca, 285.000 i underskud.? - sikke noget SLUDDER, Det var en bragende succes med ca. 800,000 ekstra i byens kasseapparater og 350.000 ekstra i virksomhedsskat til kommunen og 10-15 arbejdspladser i perioden. (det er muligt Kommunen skal yde et tilskud ca. 300.000, men der komme minimum ca. 350.000 tilbage i skatter til Kommunekassen, - alså positiv effekt på Kommunens økonomi.)

Skøjtebane:Visit Denmark Frederikshavn Tordenskjold
Helårsturisme betinger at Helsingør er attraktiv hele året, - vi har ingen lokkende skibakke med lift, men vi kan etablere en skøjtebane.

En skøjtebane koster ca, 2,5 Mio. + evt. jordarbejde, årlige driftsudgifter ca. 500.000

Underlaget til en Skøjtebane skal være helt plan, og Axeltorv er måske ikke den mest egnenede placering idet det nye torv ikke er helt plan, men i vinterhalvåret mangler der også aktiviteter omkring det nye kulturhus, og Café pladsen foran er så vidt jeg ved helt plan og man kan her, med fordel udnytte overskudsvarme fra kompressorerne til opvarmning af Kulturhuset og derved spare udgifter til strøm, som i så fald vil falde til ca, 100 - 150.000 årligt. en skøjtebane på von Scholtens ravelin kunne også være aktuel. - Se en rapport fra Kalundborg, som meget godt kan overføres til Helsingør  Får vi en P-kælder bag det gamle rådhus, kunne en skøjtebane også etableres her i vintermånederne,?

Vi investerer 104 Mio. i Kultur,? - Hvis vi tager 0,5% af Kulturbudgettet til drift af en skøjtebane, tror jeg vi vil få 100 gange mere kultur ud af den samme investering.

Du får IKKE meget traditionelt kultur ud af en investering på ½ Mio. - men en Skøjtebane vil fornøje 100 gange flere borgere i 100 gange flere timer ved samme investering, og så vil det styrke helårsturismen i Helsingør.

Wienerbal og andre aktiviteter på Kronborg Slot / Marienlyst SlotWienerbal på kronborg slot

Vi ser Wienerbal på Kronborg Slot er en kæmpe succes, den slags skal vi "Brande" Helsingør på, og videreudvikle med lignende events, - - Danmark har verdens dygtisgste kok, Rasmus Kofoed, - Verdens bedste restaurant noma, og i øvrigt masser af Michelin-kokke. - Danmark "Brander" sig på H. C. Andersen, som i øvrigt har haft sin skolegang i Helsingør. - - Selvfølgelig skal H. C. Andersen´s Historie fortælles i/på Hamlet´s Trail ruten, men såvel verdens bedste kok, som verdens bedst restaurant noma, er et kæmpe aktiv i promotion øjemed og det, sammen med den nordiske madkultur. Helsingør kunne "brande" sig på en sublim oplevelse på Kronborg, med verdens bedste kokke,? - -

Dining at Hamlets Castle Elsinore DenmarkEn ekstravagant oplevelse på Hamlet´s Castle

Vi ser Wienerbal på Kronborg Slot er en kæmpe succes. - vi kunne videreudvikle denne succes, i første omgang, med en aften om Ugen/måneden, hvor vores allerdygtigste mesterkokke kreerer en udsøgt middag på Kronborg med ædle vine, levende lys og al den hygge og UHYGGE vi nu kan finde frem fra Kronborgs gemmer, - et par anekdoter i Shakespeare forklædning under middagen, og afslutte med Wienervals.?- - - en oplevelse du ellers ikke kan købe dig til - - - - Et sådan månedligt arrangement med stjernekokke mener jeg vil være økonomisk bæredygtigt i sig selv hvis lokaliteterne stilles til rådighed af Kronborg.

Marienlyst Slot

Marienlyst Slot HelsingørNår du rejser ud i verden, hvadenten det er grupperejser, krydstogt eller charter, er der ofte arrangeret en dag der slutter med lokal opvisning, eller en fortælling om destinationen, - - vi kunne sige meget positivt om Helsingør, og når vi nu "Brander" Helsingør på kultur, - Hamlet´s castle på shakespeare og Wienervals, kunne vi måske sige et par anekdoter i Shakespeare forklædning under middagen, eller lidt om H. C. Andersen, som boede og havde sin skolegang i Helsingør, og afsluttet med Wienervals. - - Et sådan arrangement kunne udføres på Marienlyst Slot.
Et sådan arrangement vil ikke være økonomisk bæredygtigt, men man kunne forestille sig at Helsingør i Branding/promotion øjemed, på bestilling, solgte en samlet (evt. guidet) oplevelsespakke, eventuelt over et par dage, med de aktiviteter og oplevelser vi nu kan tilbyde, afsluttende med middag på Marienlyst Slot. - - Vi er i stand til at sammensætte en "oplevelsespakke" sommer og vinter, og det kunne styrke helårsturismen.

Lystfiskerture og Havfiskeri på ØresundFisketure Helsingør

Helsingør har mange aktiviteter for helårsturister, en af dem er havfiskeri fra/med turbådene i Helsingør havn. De Lystfiskerbåde vi har i Helsingør er et stort aktiv for byen, det bør Helsingør "Brande" mere. Havfiskeri er en unik attraktion der i mange år har været overset.(specielt Tyske turister er vilde med "Angel turen")

Fiskerbådene/turbådene tiltrækker Ca. 15.000 turister hvert år, og har sesson i perioden slut august til Medio Marts. herudover har Nordsjælland en bred vifte af fiskemuligheder og Put and Take fiskedamme. - - Lystfiskeri er en aktivitet for alle, ung og ældre børn og kvinder - hele familien - hele året. 

Flere sommer og feriehuse langs kysten - til helårsturisme

Helsingør nye "TURIST & HANDELSRÅD" skal aktivt koordinere sommer og ferihus udlejningen i Nordsjælland med mere vægt på helårsturisme, og promovere dette GLOBALT, NATIONALT OG LOKALT

Dette indslag er lagt på nettet den 31.01.2014 men er senere tilrettet med henvisninger til senere detailhandelsanalyse og uddrag fra samme

senest opdateret den 19/03/14


Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv
Er Helsingør – en attraktiv erhvervs kommune? Helsingørjuli lørdag 08-07-2017   Helsingør
Er Helsingør – en attraktiv erhvervs kommune?
Vi i Liberal Alliance har generelt megen fokus på virksomhedernes vilkår, fordi vi klart mener at den positive vækst i Helsingør Kommune skal komme igennem flere lokale private arbejdspladser..
Politik Helsingør Nordsjælland

Erhvervsvenligheden halter stadig i Helsingør Helsingørjuni tirsdag 20-06-2017   Helsingør
Erhvervsvenligheden halter stadig i Helsingør
I forbindelse med Madmarkedet og tilsidesættelse af Lokalplanen for området, har kommunen nu heller ikke været lydhør..
Politik Helsingør Nordsjælland

Ingen vil bo i Helsingør Helsingørmaj torsdag 28-05-2015   Helsingør
Ingen vil bo i Helsingør
Ingen vil bo i Helsingør. - Her tør danskerne ikke sidde på deres altan med flæskesteg og Dannebrog på bordet..
Politik Helsingør Nordsjælland

Den største miljøkatastrofe og  fejlinvestering i Helsingør´s historie, koster skatteyderne i Helsingør over ½ Mia. kr. Helsingørapril torsdag 30-04-2015   Helsingør
Den største miljøkatastrofe og  fejlinvestering i Helsingør´s historie, koster skatteyderne i Helsingør over ½ Mia. kr.
En u-igennemtænkt satsning, eller jeg vil kalde det en "Olsen bande plan" der kan koste Helsingør kommune sin selvstændighed, skatteborgerne..
Politik Helsingør Nordsjælland

DEN STØRSTE FORBRYDELSE MOD HELSINGØR OVERHOVEDET Helsingørapril tirsdag 14-04-2015   Helsingør
DEN STØRSTE FORBRYDELSE MOD HELSINGØR OVERHOVEDET
Helsingør er i dag den 3. største by på Sjælland, men om bare fem år vil Helsingør skrumpe ind til et Provinshul på 8. pladsen. HVIS IKKE KOMMUNEN SNART TAGER SIG SAMMEN TIL AT LAVE EN SAMLET UDVIKLINGSPLAN...
Politik Helsingør Nordsjælland

Helsingør mangler familieboliger Helsingørmarts søndag 15-03-2015   Helsingør
Helsingør mangler familieboliger
HELSINGØR´S PROBLEM NR. 1 - Kan ikke tiltrække de ønskede børnefamilier og nye højtydende skatteborgere fordi der mangler anstændige familieboliger...
Politik Helsingør Nordsjælland

13 Mia. til byudvikling af Helsingør Helsingørmarts lørdag 14-03-2015   Helsingør
13 Mia. til byudvikling af Helsingør
..
Politik Helsingør Nordsjælland

Dansk forskare: Halvera biljettpriset och låt ett privat bolag bygga en Öresundsmetro och HH-tunnel Helsingørfebruar fredag 14-02-2014   Helsingør
Dansk forskare: Halvera biljettpriset och låt ett privat bolag bygga en Öresundsmetro och HH-tunnel
Et privat udviklingsselskab skal have ansvar dels for att bygge flere forbindelser over Øresund, dels for att øge den mentale integrationen mellan Sverige og Danmark...
Politik Helsingør Nordsjælland

Byudvikling Helsingør Helsingørjanuar tirsdag 21-01-2014   Helsingør
Byudvikling Helsingør
Skal man finde en spydspids for markedsføring af en region, må man finde noget "unikt" at markedsføre. Vi har Kronborg, som over det meste af verden er kendt som Hamlet's Castle. ..
Politik Helsingør Nordsjælland

Teknisk Forvaltning og erhvervsvenligheden "KOKSER" helt under Jørgen Lysemose (SF) Helsingøroktober mandag 07-10-2013   Helsingør
Teknisk Forvaltning og erhvervsvenligheden "KOKSER" helt under Jørgen Lysemose (SF)
Et styrtdyk i erhvervsvenlighed på hele 16 pladser siden 2010, er aldrig tidligere set, og vidner om at Jørgen Lysemose(SF) er en katastrofe som formand for Ejendoms- og Miljøudvalget...
Politik Helsingør Nordsjælland

Forsyning Helsingør er et "kongedømme" i kommunen Helsingøroktober mandag 07-10-2013   Helsingør
Forsyning Helsingør er et "kongedømme" i kommunen
I og med samtlige bestyrelsesmedlemmer, samtidig er byrådsmedlemmer, som ingen grundlag har for at drive en rentabel virksomhed, styrer byrådet uheldigvis for meget..
Politik Helsingør Nordsjælland

Er S og SF stillestående partier der ikke har fulgt med udviklingen i vælgerskaren.? Helsingørseptember fredag 27-09-2013   Helsingør
Er S og SF stillestående partier der ikke har fulgt med udviklingen i vælgerskaren.?
Er S og SF stillestående partier der ikke har fulgt med udviklingen i vælgerskaren.?..
Politik Helsingør Nordsjælland

Helsingør i udvikling med  Benedikte Kiær Helsingøraugust onsdag 28-08-2013   Helsingør
Helsingør i udvikling med Benedikte Kiær
Helsingør i udvikling med Benedikte Kiær..
Politik Helsingør Nordsjælland

Anders Drachmann er jeg ikke utilbøjelig til at støtte Helsingøraugust onsdag 14-08-2013   Helsingør
Anders Drachmann er jeg ikke utilbøjelig til at støtte
Anders Drachmann Konservative er jeg ikke utilbøjelig til at støtte..
Politik Helsingør Nordsjælland

Kommuneplan 2013 Helsingør Kommunalplan Helsingørfebruar lørdag 23-02-2013   Helsingør
Kommuneplan 2013 Helsingør Kommunalplan
Endelig Kommuneplan 2013 Helsingør, men kan den bruges til noget.?..
Politik Helsingør Nordsjælland

Page: 1
[1]   2   >